Indledning

“Taknemmelighed er ikke det samme som at rose. Det er fint, at du bliver rost for at være dygtig til at spille Fifa, eller at din nye trøje er flot.

Men taknemmelighed er meget mere inderligt og handler om anerkendelse, og hvad det her menneske betyder for dig.

Kan I se forskellen?”

Sådan forklarede Margit en onsdag formiddag sin 7.C klasse, hvad taknemmelighed er for en størrelse. Hendes danskklasse er en af de flere hundrede klasser, som har bestilt og  afprøvet vores Taknemli’-undervisningsmateriale i 20211.

Vores undervisningsmateriale har som formål at hjælpe lærere i hele landet med at sætte taknemmelighed på skoleskemaet. Men hvorfor lave et helt undervisningsmateriale om et enkelt karaktertræk?

De danske unge er pressede, og desværre viser tal for mistrivsel og psykiske lidelser, at det går i den helt forkerte retning.2

Samtidigt viser forskning, at taknemmelighed gør en masse godt for os og de fællesskaber, vi er en del af. Vi bliver simpelthen gladere og mere tilfredse, når vi husker at påskønne gode ting i hverdagen, men også mere hjælpsomme, gavmilde og opmærksomme på andre. Og mindst lige så vigtigt, at det er noget, vi kan træne.3

Derfor er undervisningsmaterialet lavet til at engagere eleverne i emnet taknemlighed, som er godt for både deres egen og klassefællesskabets trivsel. 

I 2021 sendte vi næsten 800 kasser med trykt taknemli’-materiale ud til klasser i Danmark, heraf 500 i samarbejde med Trygfonden. Vi har nu spurgt lærere fra hele landet, hvad de så synes om materialet, og samlet deres feedback i denne rapport. 

Rapporten viser blandt andet, at: 

Rigtig god læsning.

Indhold

  1. Taknemli?-undervisningsmaterialet
  2. Spørgeskemaundersøgelse 
  3. Konklusioner
  4. Resultater
  5. Hvad synes du om taknemli?-undervisningsmaterialet?
  6. Kilder

Taknemli’-undervisningsmaterialet

Taknemmelighed på skoleskemaet

Materialet støtter op om faglige mål for dansk i 7.-10. klasse, men kan også bruges i eksempelvis understøttende undervisning, tværfaglige forløb og på trivselsdage. Undervejs møder eleverne blandt andet filosoffen Marcus Aurelius, Joakim Von And og en svensk læge, der var helt vild med vaskemaskiner.

En lærer fortæller: 

“Materialet er tilpasset børnenes abstraktionsniveau og rummer mulighed for fordybelse. Materialet kan inddrages i dansk, historie, samfundsfag, psykologi og filosofi.”   

Undervisningsmaterialet om taknemmelighed tager udgangspunkt i en række korte videoer, der formidler viden og introducerer øvelser. Det er bygget op om 5 lektioner med overskriftenre:

En anden lærer siger:

“Det var meget nemt at gå til og satte mange gode snakke i gang.”

Materialet i relation til danskfagets kompetencemål

I dansk i grundskolen spiller materialet ind i kompetencemålene fremstilling og kommunikation. De to kompetencemål trænes eksempelvis gennem:

Undervisningsforløbet kan samtidig spille ind i forhold til danskfagets fokus på FN’s verdensmål, hvor mål nr. 3 handler om sundhed og trivsel.

En lærer fortæller om perspektiver i materialet:

“Mine elever bruger stadig begrebet taknemlig her 3 måneder efter forløbets afslutning. De har virkeligt fået åbnet øjnene op for, at man ikke kun behøver være glade for de store værdibaserede ting, men også de mange små bitte ting i hverdagen”

Spørgeskemaundersøgelse 

Vi har i februar 2022 sendt et spørgeskema ud til de lærere, som har bestilt undervisningsmaterialet i 2021. Her har vi spurgt ind til lærernes oplevelse med materialet, hvilke klasser de har brugt materialet i og bedt dem vurdere, hvordan de oplever, at deres elever har taget imod materialet. Samtidigt har vi opfordret dem til at uddybe deres besvarelser i fritekstfelter. 

Spørgeskemaet er sendt ud via mail til 751 lærere, som har bestilt og fået tilsendt mindst en kasse med undervisningsmateriale i 2021. 187 lærere har besvaret spørgeskemaet. 

Konklusioner

Herunder ses de konklusioner, vi har kunnet drage på baggrund af 187 læreres spørgeskemabesvarelser. 

Stor tilfredshed blandt lærere

Tre lærere fortæller om materialet:

“Jeg har brugt materialet 2 gange og jeg synes, det er fantastisk. Jeg oplever, at eleverne helt fra starten er meget modtagelige. Efter 3-4 uger giver de udtryk for at hjemmeopgaverne bliver nemmere, at de helt af sig begynder at tænke over, hvad de er taknemmelige for og at dette gør dem gladere.“

“Jeg brugte materialet med min 7.klasse – i én emnelektion hver uge. Det var et godt forløb til at lære hinanden at kende, åbne op og danne forståelse for og sætte pris på hinanden.” 

“Super materiale! Lækkert layout! Super let at tilgå som lærer!” 

Undervisningsmaterialet bliver brugt på skolerne

På trods af, at 2021 var præget af fragmenteret skolegang med nedlukninger og hjemmeskole, viser spørgeskemaundersøgelsen, at størstedelen af lærerne bruger det materiale, som de har fået tilsendt.

En lærer fortæller: 

“Vi havde den fedeste trivselsdag med udgangspunkt i jeres materiale!”

Materialet bliver også brugt til en yngre målgruppe

Materialet er også blevet brugt til en yngre mellemgruppe end vores målgruppe, som er udskolings- og FGU-elever. 31% af besvarelserne fra spørgeskemaet angiver andre klassetrin end målgruppen. 

Der ses en tendens i fritekstfelterne til, at materialet er bestilt til mellemtrinnet 4.-6.klasse. Der er blandet feedback på, hvorvidt materialet har været passende eller for svært til denne målgruppe. 

En lærer uddyber: 

“Meget fin og flot kasse man får ind af døren. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har overset, at det var for ældre børn”

En overvejelse er derfor, at det ikke har været tydeliggjort nok, at materialet er rettet mod udskolingsklasser og FGU-elever. Dog viser den positive feedback, at lærerne generelt har været glade for materialet og har brugt denne. 

Eksempelvis har en lærer her brugt materialet i 6.klasse:

“6.X har taget godt imod materialet. Vi har brugt det i klassens tid. Gode overvejelser og diskussioner.”

Resultater

I dette afsnit gennemgåes resultater fra lærernes besvarelser fra spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmaterialet. 

Hvad synes du om taknemli’-undervisningsmaterialet?

En bar-graf, der viser at 85 % af de 187 respondenter svarer at undervisningsmaterialet er godt eller meget godt. 9 % svarer at ved ikke. Ingen svarer dårligt eller meget dårligt.

Ud af 187 lærere vurderer 40% materialet som meget godt. 45% vurderer materialet som godt. 5% forholder sig neutralt og 9% ved ikke, hvad de synes om materialet.

Hvilket klassetrin bestilte du taknemli’-undervisningsmaterialet til?

Ud af 179 der svarede på spørgsmålet “Hvilket klassetrin bestilte du taknemli-undervisningsmaterialet til?” rapporterer 30% at have brugt materialet til 7.klasse. 18% til 8. klasse. 9% til 9.klasse. 7% til 10.klasse. 5% til FGU. 31% angiver at have brugt materialet til en anden målgruppe end udskoling og FGU.

Af de kommentarer, som er skrevet i fritekstfeltet i surveyen, hvor en lærer har angivet “andet”, svarer lærerne primært, at materialet er brugt i mellemtrinnet. Således angiver 19 personer at have brugt det til 6. kl., 14 til 5. klasse og 8 i 4.klasse. Derudover nævnes eksempler på brug i specialklasser.

Har din klasse brugt materialet?

Af 178 besvarelser angiver 75% at have brugt materialet siden bestilling. 22% har ikke brugt materialet. 3% angiver ved ikke.

Har du planer om at bruge materialet inden for det næste år?

Af de 38 besvarelser angiver 55% af lærerne, at ville bruge materialet inden for det næste år. 16% svarer nej. 29% svarer de ikke ved dette. 

Lærere kan uddybe deres nej-svar i fritekstfelter. Her svares primært: 

Lærernes vurdering af udbytte af undervisningsmaterialet

Vi bad de lærere, som havde svaret ja til at have brugt materialet, om at vurdere, hvor enige de var i følgende udsagn:

“Mine elever har været glade for at arbejde med undervisningsmaterialet”

I spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har været glade for at arbejde med materialet er 24% meget enige. 62% angiver at være enige. 11% er neutrale. 2% er uenige. 1% angiver ved ikke.

“Taknemli’-undervisningsmaterialet har bidraget til at styrke trivslen i min klasse”

I spørgsmålet om, hvorvidt undervisningsmaterialet bidrager til at styrke trivslen i klassen er 14% meget enige. 48% er enige. 33% er neutrale. 2% er uenige. 1% er meget uenig. 2% angiver ved ikke.

“Jeg vil anbefale andre lærere at bruge Taknemli’-undervisningsmaterialet”

I spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale andre lærere at bruge materialet er 44% er meget enige. 50% er enige. 5% neutrale. 1% er uenige.

Forskning om Taknemmelighed

I mere end 20 år er der blevet forsket i karaktertrækket taknemmelighed og de positive effekter det kan have på menneskers trivsel.

Er du mere nysgerrig på forskningen bag taknemmelighed? Så har vi lavet en side, hvor du kan læse opsummeringer af forskningsartikler her.

Om Mindhelper

Taknemli’-undervisningsmaterialet er skabt af teamet bag Mindhelper.dk, Danmarks største informationssite om mental sundhed rettet mod unge. 

Mindhelper indgik 2021 samarbejde med TrygFonden om at udbrede Taknemli’-undervisningsmaterialet til 7.-10. klasser i region syddanmark. Over 500 skoler i Syddanmark har allerede bestilt det gratis materiale, og yderligere ca. 300 skoler i resten af landet. Du kan læse meget mere om undervisningsforløbet på Taknemli.dk/undervisning.  

Mindhelper.dk er et tværregionalt projekt med fast bevilling fra de 5 regioner, og er lokaliseret i Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark. 

Kilder

  1. Polat, T.G. (2021) 7.C satte taknemmelighed på skemaet. Sund i Syd, nummer 2. 14-15. https://regionsyddanmark.dk/media/g1pplezp/sund-i-syd-overgangsalder.pdf
  2. Ottosen, M.H., Andreasen, A.G., Dahl, K.M., Hestbæk, A., Lausen, M., Rayce, S.B. (2018) Børn og unge i Danmark: velfærd og trivsel i 2018. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/10762/2240313
  3. Emmons, R.A. (2008).Thanks: How practicing gratitude can make you happier. Houghton Mifflin Company.